Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wishyouwerehere
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viahavingdreams havingdreams
wishyouwerehere

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaverronique verronique
8612 03e6
Reposted frombrumous brumous viaEtien Etien
wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
wishyouwerehere
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEtien Etien
wishyouwerehere
9747 bfe7 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaEtien Etien
wishyouwerehere
wishyouwerehere
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viaEtien Etien
wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
wishyouwerehere
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
Reposted fromchocoway chocoway viaEtien Etien
wishyouwerehere
wishyouwerehere
6075 8a11 500
Reposted fromsavatage savatage viaoxygenium oxygenium
wishyouwerehere
8807 1a6d
Reposted fromkarahippie karahippie viaoxygenium oxygenium
wishyouwerehere
wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
wishyouwerehere
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
wishyouwerehere
Reposted fromuhuh uhuh viaoxygenium oxygenium
wishyouwerehere
3127 58db 500
Reposted fromthetemple thetemple viamarcinmarcin marcinmarcin
wishyouwerehere
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarcinmarcin marcinmarcin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl