Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

wishyouwerehere
8621 ef6b 500
Oscar Sancho Nin
Reposted fromNajada Najada viahydrosphere hydrosphere
6639 edb1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahydrosphere hydrosphere
wishyouwerehere
6441 62aa
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viahydrosphere hydrosphere
wishyouwerehere
2394 98f0 500
Reposted fromtelewizja telewizja vialaparisienne laparisienne
wishyouwerehere
7377 f187
Reposted fromoutline outline vialaparisienne laparisienne
wishyouwerehere
wishyouwerehere
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaMerrry98 Merrry98
wishyouwerehere
0429 5132 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaMerrry98 Merrry98
wishyouwerehere
2370 acde
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaBulldozed Bulldozed
wishyouwerehere
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieplaczglupia nieplaczglupia
wishyouwerehere
8507 7f9a 500
8687 8719
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadzony dzony
wishyouwerehere
1604 5ccc
Reposted fromTankistD TankistD viarockspirit rockspirit
wishyouwerehere
Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają Cię wątpliwości. I na odwrót.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted from9minutowa 9minutowa viamojanazawsze mojanazawsze
wishyouwerehere
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
wishyouwerehere
5465 c8dc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabrzask brzask
wishyouwerehere
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viabrzask brzask
wishyouwerehere
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaHouse House
wishyouwerehere
1803 4d1e
Reposted fromsoSad soSad
wishyouwerehere
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viasoSad soSad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl