Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wishyouwerehere
5415 26ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
wishyouwerehere
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
2796 02b4 500
Reposted fromgettynaked gettynaked viadivi divi
wishyouwerehere
5886 3272 500
Reposted fromxanth xanth viadivi divi
wishyouwerehere
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
wishyouwerehere
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
wishyouwerehere
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

wishyouwerehere
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPoranny Poranny
wishyouwerehere
wishyouwerehere
wishyouwerehere
wishyouwerehere
wishyouwerehere
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien
wishyouwerehere
6908 c141 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaEtien Etien
wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
wishyouwerehere
8015 fcb5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaEtien Etien
wishyouwerehere
2062 ab07 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaEtien Etien
2307 17f4

louiselamour:

Madam Moll, Gangster from The Late 20’s with her M1928 Thompson in front of a bank safe she just robbed…

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl