Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wishyouwerehere
0469 dda7 500
wishyouwerehere
6143 b3b9 500
Les Amoureaux de Bologne, 1987

by Édouard Boubat

Reposted fromink ink vianothingiseverything nothingiseverything
wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
wishyouwerehere
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viatobecontinued tobecontinued
wishyouwerehere
wishyouwerehere
wishyouwerehere
1673 5fb0 500
Philippe Charles Jacquet
wishyouwerehere
wishyouwerehere
wishyouwerehere
wishyouwerehere
Za bardzo skupiasz się na tym, co poszło nie tak. Staraj się pamiętać o tym, co się udało.
— Sherryl Woods
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasupposedtobe supposedtobe
wishyouwerehere
8411 f37d 500
wishyouwerehere
wishyouwerehere
wishyouwerehere
2080 1209 500
Reposted fromtfu tfu viacountingme countingme
wishyouwerehere
6186 6b71 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viacountingme countingme
wishyouwerehere
7082 e583 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacountingme countingme
wishyouwerehere
1598 79af 500
Philippe Charles Jacquet
Reposted fromhrafn hrafn viacountingme countingme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl